Všeobecné obchodní podmínky "VOP"

Společnosti Klikpojisteni.cz, a.s., IČO 24751596

(dále jen“Klik“)

Klik je samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění registrovaný u České národní banky (dále „ČNB“) s oprávněním k činnosti od 6. 4. 2011.

Klik je oprávněn zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy pro pojišťovny uvedené zde.

V případě zájmu o vybrané pojištění obdrží zájemce (klient) od Klik návrh pojistné smlouvy a související dokumentaci, zejména všeobecné pojistné podmínky zvolené pojišťovny. Obdržením návrhu pojistné smlouvy nevzniká zájemci žádný závazek ani oprávnění.

Zájemce je povinen před uhrazením ZKONTROLOVAT návrh pojistné smlouvy, zejména osobní údaje pojistníka i pojištěných, rozsah pojistného plnění, pojistné limity a výluky pojištění, a ujistit se, že podmínky pojistné smlouvy odpovídají požadavkům zájemce a že údaje vyplněné v pojistné smlouvě jsou správné a úplné. Neodpovídá-li návrh pojistné smlouvy požadavkům nebo obsahuje-li chyby, je zájemce povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně Klik a vyčkat zaslání opraveného návrhu pojistné smlouvy.

Klik neodpovídá za újmu, která zájemci vznikne tím, že si nezkontroluje návrh pojistné smlouvy a nepostupuje dle odstavce výše.

Návrh pojistné smlouvy je zájemcem přijat zaplacením předepsaného pojistného. Pojistná smlouva je uzavřena pouze tehdy, je-li pojistné připsáno v plné výši a pod správným variabilním symbolem na účet uvedený v pojistné smlouvě dle podmínek uvedených ve smlouvě. V případě pozdní úhrady pojistná smlouva nevznikne.

Je-li pojistné uhrazeno dle podmínek pojistné smlouvy, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě.

Pojistné je možné hradit pouze v tuzemské měně, tedy v korunách českých (Kč).

Zájemce může od uhrazené pojistné smlouvy odstoupit do 14 dnů a v případě smlouvy o životním pojištění do 30 dnů od dne uzavření bez udání důvodu, a to písemně na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Právo na odstoupení se nevztahuje na cestovní pojištění uzavřené na dobu kratší než 1 měsíc. Ostatní podmínky výpovědi smlouvy jsou stanoveny zákonem.

V případě, že zájemce neuvede pravdivé a úplné informace, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit.

Klik nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny, jejíž produkty nabízí. Zároveň tyto pojišťovny, ani osoby ovládající tyto pojišťovny nemají přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Kliku. Klik získává v souvislosti se sjednávaným pojištěním odměnu pouze od pojišťovny, a to ve formě sjednané provize za zprostředkování pojištění.

Stížnosti na činnost Klik je možné zaslat na info@klikpojisteni.cz nebo na adresu uvedenou na www.klik.cz. Eventuálně též na adresu ČNB jako orgán vykonávající dohled nad Klik.

Spory s Klik nebo pojišťovnou z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce, spory z životního pojištění prostřednictvím finančního arbitra.

Účinné od 23.7. 2019

Obchodní podmínky ke stažení zde.

Reklamační řád zde.

Oblíbené

Klikař - Počítáme s Vámi.Nejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...