Jak zacházíme s osobními údaji

Správcem osobních údajů je společnost Klikpojisteni.cz a.s., IČO 24751596.

Data zpracováváme na základě článku 6, odstavec 1b) a 1f) nařízení 2016/679, který mimo jiné stanovuje, že „...zpracování je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy......“.

Osobní údaje použijeme pro kalkulaci pojistného pro vámi vybraný produkt a vypracování návrhu pojistné smlouvy, který odešleme vám a vámi vybrané pojišťovně. Seznam zde.

Vaše kontaktní údaje můžeme použít k zaslání informačních oznámení, které přímo s danou smlouvou souvisí. Tyto informační oznámení zahrnují zejména upozornění na splatnost předepsaného pojistného nebo oznámení o výročí pojistné smlouvy.

V případě, že není možné sjednat novou pojistnou smlouvu, protože je výročí vaší aktuální pojistky v budoucnosti, můžeme vaše kontaktní údaje využít pro nabídku pojištění k datu výročí.

Osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetím osobám, vyjma pojišťovně, u které je sjednáno pojištění.

Osobní údaje neprodáváme, nedistribuujeme, nepronajímáme ani jinak nezpřístupňujeme třetím stranám s výjimkou státních orgánů dle zákona.

Osobní údaje uchováváme po dobu jednoho roku od jejich poskytnutí nebo po dobu účinnosti pojistné smlouvy a deset let po jejím ukončení. Obě lhůty jsou dané zákonem.

K datům, která takto uchováváme, má přístup omezený počet osob. Přístup je povolen, jestliže a) je nutné zkontrolovat kvalitu poskytovaných služeb, b) vy nás o to požádáte, c) požádá nás o ně pojišťovna, u které máte nebo jste měli smlouvu, d) vyžádá si je dozorující orgán, například Česká národní banka.

Máte právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu, výmaz a doplnění neúplných osobních údajů, uplatňovat právo na přenositelnost údajů a dále klást otázky ohledně zpracování osobních údajů na info@klikpojisteni.cz.

Máte právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Detailní informace z zpracování osobních údajů zde.

Klikpojisteni.cz a.s., IČO 24751596, se sídlem Sokolovská 371/1, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16572

Oblíbené

Logo srovnávače KlikpojištěníO Klikpojištění

Společnost Klikpojisteni.cz a.s. nabízí svým klientům možnost najít nejlevnější nebo nejvýhodnější povinné ručení během několik...